2022-07-01 - දහවල් දානය: අමිතා ගුණසේකර මිය - සම්පූර්ණ දානය - 0713411483
එම


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-07-01 - හීල දානය : සරත් රාජකුමාර මයා - සම්පූර්ණ දානය - 0362259480
එම


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-07-02 - දහවල් දානය: 1. ජී.එච්. නිමල් චන්ද්‍රදාස මයා - 0777149112 - 2. රංජනී පුනාන්දු මිය - 0711053420
3. ඒ්.ඒ. කන්නන්ගර මයා - 0362259413 - 4. තිලකා මුණසිංහ මිය - 0362258403


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-07-02 - හීල දානය : ඒ. පී. නන්දන මයා - සම්පූර්ණ දානය - 0362259949
එම


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-07-03 - දහවල් දානය: 1. ඩබ්.ඒ. ජයසුන්දර මයා - 0714304450 - 2. මාතුපාල වෙළගෙදර මයා - 0362258667
3. ජී.එල්. ප්‍රේමරත්න මයා - 0362259569 - 4. තරංගනී මුතුගල මිය - 0772037973 - 5. රූපානන්ද මයා - 0362259274


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-07-03 - හීල දානය: 1. පී.ඒ.ඩී. පද්මජයන්ත මයා - 0362259432 - 2. අනිල් දේවප්‍රිය විජේසේකර මයා - 0362258029/0717700343
එම


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-07-04 - දවල් දානය: 1. කේ. කේ. ධර්මසේන මහතා - 0710704069/0763036929 - 2. යූ.පී. සිරිපාල මහතා - 0714161162
3. අයි.එච්. ධම්මිකා පද්මිණි - 0715163239


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-07-04 - හීල දානය: 1.
එම


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-07-05 - දහවල් දානය: 1. සරත් පෙරේරා මහතා - 0773213986 - 2. චාන්දනී ‌දිගෝආරච්චි මිය/ මංගලිකා දිගෝආරච්චි මෙවි - 0773884918/0777323350
3. අශෝක දන්තසිංහ මයා - 0711354839 - 4. ආර්.එච්. කුමාරසිංහ මයා - 0716516754/0779319874/0777154952


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-07-05 - හීල දානය: සමන් මයා - සම්පූර්ණ දානය - 0702123178
සරත් කුමාර ජ‌යසිංහ මයා - 0713209191


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-07-06 - දවල් දානය: 1. නිමල් රූපසිංහ මයා - 0714552222 - 2. ඩී.ඒ. සෙනෙවිරත්න මයා - 0718028383
3. යූ. පී. ප්‍රේමරත්න මුදලාලි මයා - 0726154020 - 4. ඒ්. පී. ගුණපාල මයා - 0774362309


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-07-06 - හීල දානය: 1. පී. චන්ද්‍රාවතී මිය, ජී.එන්. වසන්තා මිය. ඉන්ද්‍රානි මිය - 0775108380
එම


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-07-07 - දහවල් දානය: 1. ප්‍රියානි නිදර්ශිකා මිය - 0777571078 - 2. එම්. තුෂාරි ප්‍රෙමදාස මිය - 0716561754
3. යූ. පී. සුජානි උඩවත්ත මිය - 0762477775 - 4. ප්‍රසන්න මයා - 0764579127 - 5. ජී. ජී. ගුණපාල මයා- 0362259824


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-07-07 - හීල දානය: ඩබ්. පී. චමින්ද මහතා - 0727359003 - කේ.ඩබ්. ලක්ෂ්මන් ගුණවර්ධන මයා - 0776502526
එම


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-07-08 - දහවල් දානය: 1. ආර්. ද කොස්තා මිය - 0362258722 - 2. ඉන්ද්‍රා වෙළගෙදර මිය - 0362258684
3. රුවන් අමරසිංහ මයා - 0776206516 - 4. මංජුල වෙළගෙදර මයා - 0362259768 - 5. පී.ජී. විමලසේන මයා - 0715274448


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-07-08 - හීල දානය: අයි. එච්. කරුණාරත්න මයා - සම්පූර්ණ දානය - 0717719294
එම


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-07-09 - දහවල් දානය: 1. එම්. පී. සයිමන් මහත්මිය - 0712204475 - 2. ජී.එච්. චින්තක මයා - 0363366030/0712675153
3. බී. සෝමවතී මිය - 0362259738 - 4. ඒ.ඩී.එම්. වර්ණකුලසූරිය මයා - 0712786273 - 5. ප්‍රසන්ග පොල්ගම්පොළ මයා - 0779066274


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-07-09 - හීල දානය: 1. එම්.ඒ. කේ. මනෝරත්න මයා - 0362259664
2. ජානක අතුකෝරළ මයා - 0362259697 -


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-07-10 - දහවල් දානය : 1. දිස්නා උඩවත්ත මිය - 0362259704 - 2. අනූපමා මිය - 0706634351
3. චන්ද්‍රලතා රුද්‍රිගු මිය - 0778966269 - 4. එම්.ඩි. අයිරාංගනී මිය - 0713316318


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-07-10 - හීල දානය: ජස්ටින් බණ්ඩාර මයා හා සුනිල් වීරසිංහ මයා - සම්පූර්ණ දානය - 0364924818
එම


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-07-11 - දහවල් දානය: 1. ඩී. ඩබි. දොළවත්ත මයා - 0716537311 - 2. රූපා ලියනාරච්චි මිය - 0778677544
3. බී.ඒ. අනෝමා සමන්ති මිය - 0712400205 - 4. එච්. ධර්මරත්න මයා - 0772355041 - 5. දමයන්ති පතිරණ මිය (කිරිපෝරුව) - 0761403157


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-07-11 - හීල දානය : සුනිල් චතුරංග හෙට්ටිආරච්චි මයා - සම්පූර්ණ දානය - 0715113131
එම


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-07-12 - දවල් දානය: සී. පී. එල්. කරුණාරත්න මයා - 0770833843/ 0772557257
එම


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-07-12 - හීල දානය: කමලා මුණසිංහ මිය - සම්පූර්ණ දානය - 0362259674/0764108737
එම


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-07-13 - දහවල් දානය: 1. එච්. ධර්මසේන මයාඩ - 0710155068 - 2. සූරියකුමාර මයා - 0777653074
3. කන්නන්ගර මයා - 0362258656/0716750207 - 4. ජයසිංහ මයා - 0719706221- 5. ඩී.ඒ. රූපා දමයන්ති මිය - 0711197987


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-07-13 - හීල දානය: 1. ලලිතා ජයතිලක මිය - 0362259836
2. ජී.එච්. රත්නතිලකා මිය - 0715522151 -


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-07-14 - දහවල් දානය: 1. කරුණාරත්න මයා - 0362258204 - 2. සෝමා රත්නලතා මිය - 0362259765
3. කේ. ආර්. සුමනපාල මයා - 0362256951 - 4. අනෝමා ප්‍රියන්ගනී මිය - 0365685154 - 5. තිලකා මිය - 0775365280


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-07-14 - හීල දානය: 1. ටී.එම්. සන්ධ්‍යා කුමාරි මිය - 0711227262 - 2. එම්.ඩබ්. කේ. ස්ටැන්ලි ඇලෙක්සැන්ඩර් මයා - 0776553305
3.


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-07-15 - දහවල් දානය : 1. උපාලි හොරවලවිතාන මයා - 0713230171 - 2. නිමල් ජයසූරිය මයා - 0718345254
3. බී.වි. ගුණසේකර මයා - 0770476400/0365688659 - 4. ඩබ්. පී. පද්මා පෙරේරා මිය - 0362259703


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-07-15 - හීල දානය : විජේතුංග මිය, හේමලතා මිය, පේමවති මිය - 0365782332/ 0778993589
එම


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-07-16 - දහවල් දානය: 1. ජිනාල දෙහිපිටිය මයා - 0362259449 - 2. ‌‌හේෂාන් මයා - 0777916283
3. මනෝරි සෙනෙවිරත්න මිය - 0363868303 - 4. රංජික් වික්‍රමසිංහ මයා - 0718000449/0362259817 - 5. තුෂාරි දසනායක මිය - 0362259743


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-07-16 - හීල දානය : තිලක් ධර්මදාස මයා හා බී.වී. වීරවර්ධන මයා - සම්පූර්ණ දානය
0718261081


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-07-17 - දවල් දානය : 1. සුනිල් වීරසිංහ මයා - 0362259680 - 2. විනීතා ප්‍රියන්ගනී මිය - 0711980786
3. පුෂ්පා පැළෑඳගම මිය - 0455784907 - 4. ඒ. එල්. පද්මසිරි මයා - 0719750323 - 5. ගයත්‍රි ජයසේන මිය - 0716777561


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-07-17 - හීල දානය: එස්. පී. තිළිණ ප්‍රසාද් මයා - සම්පූර්ණ දානය - 0362259730
එම


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-07-18 - දහවල් දානය: 1. ඩී.ඒ. පියරත්න මයා - 0775212587 - 2. බී.එම්. පෙු්මසිරි මයා - 0362259781
3. ඉන්ද්‍රා ගම්ලත් මිය - 0362258564 - 4. සන්ධ්‍යා ප්‍රියදර්ශනී ‌මිය - 0362259699 - 5. කසුන් නිරෝෂණ - 0778584550


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-07-18 - හීල දානය: යාල් ඉන්ද්‍රජිත් වෙළගෙදර මයා - සම්පූර්ණ දානය - 0362259576
එම


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-07-19 - දවල් දානය: 1. කේ.එ. ඩී. ලාල් මයා - 0362259847 - 2. ඒ. සී. දිසානායක මයා - 0362258351
3. සුජීව විජේසූරිය මයා - 0362259968 - 4. නාලනී එල්ලාවල මිය - 0362259762/0718135721


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-07-19 - හීල දානය : 1. සංජීවනී සමරසිංහ මිය - 0718040991 - 2. ඊ.ඒ්. චානිකා පෙරේරා මිය - 0711117099
එම


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-07-20 - දහවල් දානය: 1. ශීලා උඩවත්ත මිය ( බත්) - 0779769181 - 2. එස්. මනෝරත්න මයා - 0362258085
3. ජයලාල් විජේතිලක මයා - 0714425089 - 4. එම්.එම්. සුනිල් පෙරේරා - 0718027618 - 5. ලාල් පත්මසිරි මයා - 0775255976 -


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-07-20 - හීල දානය: තමරා මහකුමාරගේ මිය - සම්පූර්ණ දානය - 0773822458
එම


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-07-21 - දහවල් දානය: 1. උපාලි කස්තුරිආරච්චි මයා - 0777577047 - 2. ජයතිස්ස මයා - 0714417134/ 0714408896
3. ධනංජය සෙනෙරත් දිසානායක - 0778146323 - 4. රංජනී ධර්මදාස මිය - 0716133647 - 7. එච්.ආර්. විමලා හේවගේ - 0716625901


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-07-22 - දහවල් දානය: 1. යූ.පි. සිරිපාල මයා -0362259242
2. ඉන්ද්‍රාන් වටදෙනිය මිය - 0773370099 - 3. මංගලිකා කන්නන්ගර මිය - 0756694054 - 4. ආර්.එම්.පී. රත්නායක මිය - 0776933222


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-07-22 - හීල දානය : 1. අමිල අසංක මයා - 0718654042 -
2.


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-06-23 - හීල දානය: රොහාන් ගුණවර්ධන මයා ( අප්‍රියෙල්, ජූනි,අගෝ,ඔක්. දෙසැ) සම්පූර්ණ දානය - 0362258009 / 0759301440
මහේෂ් බිමල් මයා ( ජන,ජූලි) - සම්පූර්ණ දානය - 0778798496


Posted by Mangalika Digoarachchi

2022-06-23 - Lunch
Mr. W.M. Wijayathunga, Subasadhaka Mw, - 0713675907, Mr. S.M. Abeywardhana - 0362259057, Mrs.R.A. Anula Malani, Subasadhaka Mw, - 0711255859, Mrs. K.A.S.N. Kannangara - 0774444630


Posted by Mangalika Digoarachchi

2022-06-24 - Breakfast
Mr. R.A. Premasiri, Subasadhaka Mw, - 0712788410 / 0717748748, Mrs.Pradeepika Manel, 400B, Subasadhaka Mw, - 0776131718, Mrs.Deepani - 0717921735


Posted by Mangalika Digoarachchi

2022-06-24 - Lunch
Mr. Rasika Jayalath, Kone gedara - 077600602/ 0363368034, Mr. H. M. Punchihewa ( Midland) - 0362259260 Mr. U. P. Wijayathunga,Dhammaloka Mw, - 0778446283/ 0365682058, Mr. B.A.Y.S. Batugedara, Subasadhaka Mw, - 0718318608, Mr. J. J. Pemadasa - 0764579122, Mrs. Yasawathi Udawaththa - 0775897531


Posted by Mangalika Digoarachchi

2022-06-25 - Breakfast
Mr. H.P. Keerthirathna Hiripitiya 44/A/6/1, Queens dale, 0365689006/0774408681, Mrs. Amitha Liyanage, Paleegala - 0717902035/ 0365685422, Mrs. Sriyani Rathnawathi - 0711648742


Posted by Mangalika Digoarachchi

2022-06-25 - Lunch
Mr.Abejith Amarasinghe, Pathahawala Waththa - 0362259790, Mr. Ajith Welagedara - 0362258605, Mrs. N.W.H.Leelawathi (Erathne Gedara) Dankumbura - 0768621647, Mr. Hemantha Kumara - 0719104861, Mr. Berty Peiris, 400/A/10, Subasadhaka Mw, - 0774334922


Posted by Mangalika Digoarachchi

2022-06-26 - Breakfast
Mrs. Niranjala Henayaka- 418B/1,Bulugahapitiya-0768333231, Mr.D.A. Samarasekara - 0711470471, Mr. D.L.S. Rathnayaka- 400/B/4,Lumbini Gedara- 0779386939


Posted by Mangalika Digoarachchi

2022-06-26 - Lunch
Mrs. Anula Gunawardhana - 0362259690, Mr. Susil Gunawardhana - 0714090414 / 0362259716, Mrs. Karunawathi Pathirana - 0710936163, Mr. W.A.L. Welagedara - 0711291532, Mrs. Poornalatha - 0715107509,


Posted by Mangalika Digoarachchi

2022-06-27 - Breakfast
Mrs.Sanjeewani Pathirana,Subasadhaka Mw, - 0712669133,Mrs.U.P. Leelawathie - 0362259711/ 0718390372, Mr. M.A. Premalal


Posted by Mangalika Digoarachchi

2022-06-27 - Lunch
Mrs. Kanthi, Delahitiyawaththa - 0716269717/ 0362258607, Mrs.T.P.wickramasinghe(Maduwantha's House) - 0715777212, Mrs. I.P.D. Somalatha,Dhammaloka Mw, - 0362259723, Mrs. Sunethra Rupasinghe - 0714188970


Posted by Mangalika Digoarachchi

2022-05-28 - Breakfast
Mr. Pavithra Dharshana(Hemadisi House- full) - 0365689055/0775015017


Posted by Mangalika Digoarachchi

2022-05-28 - Lunch
Mrs. D.D. Wimalawathi, Dhammaloka Mw, 0362259327, Mr.W.A.Sumanadasa,Near Bomaluwa - 0365685374/0719286995, Mr. Nimal Rathnathilaka - 0362259293, Mrs. Malani Jayawardhana,Moragala Rd, - 0710334668/0715114326, Mrs.Dora Dias, Wilegoda - 0716828938/0362258412, Mrs.Disna Priyadharshani,374/B,Dhammaloka Mw, - 0773213777


Posted by Mangalika Digoarachchi

2022-05-29 - Breakfast
Mr. Sumith Senanayaka, Subasadhaka Mw, - 0775425713, Mr. G.K.P. Bandara, Subasadhaka Mw, - 0362259679, Mrs. Nanda Malani, Getaheththa - 0774026015


Posted by Mangalika Digoarachchi

2022-05-29 - Lunch
Mr. Sujeewa Wijesooriya - shop0362259761/home0362259838(Rice & one curry), Mr.Sirisena Arachchi - 0362259729, Mr. U.P. Gunadasa, Dhammaloka Mw - 0363795830/0779082712, Mr. Prasanna Dinesh Kumara & Mrs. Ramya (Sujani's sis) - 0362257820


Posted by Mangalika Digoarachchi

2022-05-30 - Breakfast
Mr. Sunil Wickramarathna - 0716539786 - Full Dana LUNCH Mr.A.D. Amaradasa - Rice - 0715354636/ 0364906016, Mr.K.K.Wimalasena,Subasadhaka Mw, - 0362257998/0773510724/ 0761341098, Mrs.Swineetha(near Mr.Hemapala's Shop - 0722901031, Mr.Chamantha Senewirathna - 0718171433, Mr. U.P.Wimalasena - 0364909680/0364908189, Mr. Sanjeewa Disanayaka - 0778230472/0782395702/0773884918


Posted by Mangalika Digoarachchi

2022-05-31 - හීල දානය: සම්පූර්ණ දානය උයා ගේනවා - කාන්ති වෙළගෙදර මිය
- 0715355061 -


Posted by Mangalika Digoarachchi

2022-05-31 - Lunch
1. Mr. Ananda Chandrasekara Digoarachchi - 0362259681 2. Mrs. Siriyalatha & Erandika Near Siriluck home - 0778498283 3. Mr. Deepaal Senevirathna - 0714966835 4. Mr. Piyarathana Vitharama - Subasadhaka Mawatha - 0777235679 5. Mr. H. Jayasundara - Subasadhaka Mawatha - 0711800150


Posted by Eheliyagoda Dhammapala