2022-07-01 - හමුවියහැකි ‌දින හා වේලාව:
සඳුදා, අඟහරුවාදා, බදාදා, බ්‍රහස්පතින්දා දිනවල ‌ප.ව. 1.30 සිට ප.ව. 5.00 තෙක්. සිකුරාදා, සෙනසුරාදා, ඉරිදා, රෝගීන් පරීක්ෂා කරනු නොලැබේ.


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-06-30 - සෙත්කවි තැනීම සඳහා:
1. දෙවිවරුන්ගේ නම්: ..... 2. සෙත්කවියට නම ඇතුළත් කරන කෙනාගේ මුලකුරුත් සමග නම:........ 3. නිතර භාවිත වන නම: ... 4. ස්ත්‍රී / පුරුෂ භාවය: .... 5. සෙත්කවිය කියවන හේතුව:... ඉහත තොරතුරු ඇතුළත් කර SMS පණිවිඩයක් 0714487850 අංකයට එවන්න.


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-06-30 - තොරතුරු විමසිය හැකි දුරකතන අංක :
* 036 2258354 * 071 -4487850 - WhatsApp, Viber * 077-7323350 - WhatsApp, Viber


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-06-30 - ප්‍රතිකාර කරන මානසික නොවන රෝග:
* අම්ල පිත්ත හෙවත් බඩ දැවිල්ල * නින්ද නොයාම * චර්ම රෝග * අසාත්මික රෝග


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-06-27 - ප්‍රතිකාර කරන රෝග‍:
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍* හිසේ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ක‍ැක්කුම * ඉරුවාරදය * භින්නෝන්මාදය * අපස්මාරය * මානසික වෙහෙස * භූතාව‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ිෂ්ට * වි‍‍ෂාදය * මානසික අවපීඩනය


Posted by Eheliyagoda Dhammapala