2022-06-26 - අවශ්‍ය විමසීම් සඳහා පහත සඳහන් දුරකතන අංක භාවිතා කරන්න.
 ඇහැලියගොඩ ධම්මපාල හිමි - 071-4487850  වටිනාපහ දේවානන්ද හිමි - 071-8017822/ 072-8482149  කන්තලේ විජිතවංස හිමි - 071-3619278  ගණේමුල්ලේ විජයචන්ද්‍ර හිමි - 071-3642193 පිරිවෙන - 036-2258354


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-06-13 - Browse on You tube - Observer.001
All the Dhamma Sermons are in English, Pali & Sinhala.


Posted by Eheliyagoda Dhammapala