2022-07-13 - නැත
නැත


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-07-12 - දවල් දානය - 2 නමක් - දුෂ්මන්ත මයා - ධම්මපාල හිමි. දේවානන්ද හිමි
එම


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-07-11 - Nill
Nill


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-07-10 - Heela Danaya - Bring to the Temple - Niranjala Henayaka - Dawal Danaya - 12 Monks - Niranjala Henayaka - 0768333231
පෙ.ව. 7. 00 - සිල් දීම - පලීගල විද්‍යාලය - වව්නියාවේ කමලසිරි හිමි/ පෙ.ව. 11.00 බුද්ධ පූජාව ‌හා බණ - පලීගල විද්‍යාලය - හඳගිරියේ සෝභිත හිමි


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-07-09 - Dawal Danaya - 8 Monks - Ellawala/ Dawal Danaya 2 Monks- Andagala /හිල දානය - 3 නමක් - සන්ධ්‍යා පියසිරි මිය
Heela Danaya Bring to the temple - Mrs Wimalasena Rathnayaka / Pirith Desana - 5 monks- 7.00pm - Niranjala Henayaka


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-07-08 - Nil
Nil


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-07-07 - පිරිත - දෙනමක් - ප්‍රේමදාස මයා - 0722594145
Nil


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-07-06 - Dawal Danaya - 9 Monks - Paleegala
Dawal Danaya - 4 Monks - Iddamalgoda / Upasampada Ceremony - 4.00pm -Aluketiya - D,WD,KW,PW


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-07-05 - Dawal Danaya - 5 Monks - Iddamalgoda / Dawal Danaya Bring to the teple
Mr Bandara / හීල දානය උයා ගේනවා - සමන් මයා - බුලුගහපිටිය Dharma Desana - 6.30 - Paleegala - WD


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-07-04 - Heela Danaya - Bring to the Temple / Dawal Danaya - සියලුම දෙනා වහන්සේ - Hemantha Karunapema
Pirith - 4 Monks - D,WD,KW,GW -Mrs Wandana


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-07-03 - Dawal Danaya - 4 Monks - Paleegala / Upasampada ceremony - Andagala
Rev. Sugathawimala / Dharma Desana - WD - Hemantha Karunapema


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-07-02 - Dawal Danaya - Bring to the Temple
Mr Siripala Udawaththa


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-07-01 - Heela Danaya - Bring to the temple -
Sarath Raja Kumara /


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-06-30 - Dawal Danaya - Bring to the temple
Mr Asanga - jayasiri / Heela danaya - Bring to the temple - W.A. Kumara -0778498283


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-06-29 - Nil
Nil


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-06-28 - Break fast Bring to the temple / Dawal Danaya. - 5 Monks - Iddamalgoda
Dawal Danaya - 3 monks - Lakshman Gunawardhana - D/WD/KW


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-06-27 - Dharma desana - 5.00 pm
Mangala Welathanthree


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-06-26 - Dawal Danaya - 5 monks -Iddamalgoda
Funeral Ceremony - Bulugahapitiya - 2 Monks - at 3.00pm -W.A. Kumara - 0778498283


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-06-26 - Heel Danaya - Bring to the Temple.
Mrs Gopika Yapa.


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-06-25 - Dawal Danaya - 8 monks - Bulugahapitiya.
Mr. Wikum Weerasekara D,WD,GW.


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-06-24 - Dharma Desana - 7.00pm - Bulugahapitiya
Mr. Wikum Weerasekara WD


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-06-24 - Dawal Danaya - Bring to the temple-Mr. R.M Upali Wijerathna
Sanga saba - at 2.30 at Sumanathissaramaya. All the high ordinates should have participated.


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-06-23 - Bana 9,30 - 10.30 Sobhitha
Thoranagoda. He has to stay for Dana also.


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-06-23 - Dawal Danaya 7 monks - Bulugahapitiya, 3 monks - Thoranagoda
0711980786


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-06-23 - Breakfast - Bring - Rohan Gunawardhana
Monthly


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-06-22 - Dhamma Sermon 7.00 pm Dhammaloka Mawatha
Vineetha Priyangani.


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-06-22 - Dawal Danaya 2 monka Meegaswela
Any monks


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-06-21 - Dawal Danaya 3 monks Thlawitiya
anil KW


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-06-21 - Dawal danaya 8 monks andagala
Mrs Nilmini D/WD/KW


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-05-20 - Breakfast
Nil


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-05-20 - Lunch
Bring to the Pirivena - Mrs. Thamara Mahakumara


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-05-19 - Breakfast
Nil


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-05-19 - Lunch
4 monks - Iddamalgoda


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-05-18 - Breakfast
Nil


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-05-18 - Lunch
Nil


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-05-17 - Lunch
3 monk - Thoranagoda


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-05-16 - Dhamma Sermon
Meegaswel at 7.00 pm


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-05-05 - Lunch
7 - Monks H. Premalatha


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-05-01 - Breakfast
Mr. Sarath Rajakumara Bring to the temple


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-05-01 - Lunch
5 Monks Mahara Mr Nimal Wijewardhana 4 Monks Paleegala D.D. Chandrathilaka Bring Danaya to temple - Amitha Gunasekara


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-05-02 - Breakfast
Mr Nandana Bring to the temple Dhamma sermon - at 4.00 - Bulugahapitiya


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-05-03 - Lunch
7 Monks Bulugahapitiya


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-05-04 - Breakfast
Mrs Nanda Malani Bring to the temple


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-05-04 - Breakfast
6 Monks Mr Thilak Chandrasiri Bring Danaya to the temple - same people


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-04-28 - Breakfast
Mr Pavithra Darshana Bring to the temple


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-04-27 - Lunch
No


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-04-27 - Breakfast
No


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-04-26 - Lunch
No


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-04-26 - Breakfast
No


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-04-25 - Lunch
9 Monks Mr Upali Kasthuriarachchi


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-04-24 - Lunch
6 Monks Thoranakada


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-04-24 - Breakfast
Mrs Deepani Bring to the temple.


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-04-23 - Lunch
6 - Monks Mr Prasad - Paleegala Reliquary should be proceeded


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-04-23 - Breakfast
Mr Rohan Gunawardhana Bring to the temple


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-04-22 - Dhamma Sermon
Paleegala - Mr Prasad 5.00pm


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-04-22 - Breakfast
Mrs Bandara Menike Bring to the temple


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-04-21 - Lunch
4 Monks Pahalagama


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-04-21 - Breakfast
Mrs Sandya Kumari Piyasiri Bring to the Temple


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-04-20 - Breakfast
Mrs Thamara Mahakumarage Bring to the temple


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-04-19 - Lunch
3 monks Meegaswela D/WD/GW


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-04-19 - Breakfast
B. Chandralatha & Thilaka Munasingha Bring to the temple


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-04-18 - Dhamma sermon
D - UK Mr Don Rathnayaka D - 7.00pm Meegaswela


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-04-18 - Breakfast
Mr Yaal Indrajith WElagedara Bring to the temple


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-04-17 - Lunch
5 Monks Thoranakada 6 monks Midland home


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-04-17 - Breakfast
Mr Thilina Prasad Senadheera Bring to the temple


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-04-16 - Lunch
10 Monks Mr S. Manorathna


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-04-16 - Breakfast
Mrs Ranjanee Fernando Bring to the temple


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-04-15 - Lunch
Mrs Wimalawathi Wijesooriya


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-04-15 - Breakfast
Mrs Indrani Watadeniya Bring to the temple


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-04-14 - Lunch
1 monk Ananda food city Rev. KW


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-04-14 - Lunch
Mr Chandrasiri Munasingha Bring to the temple


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-04-14 - Breakfast
Mrs Yasawathi Udawatta Bring to the temple


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-04-13 - Lunch
Mrs. Seetha Brahmana Bring to the temple


Posted by Eheliyagoda Dhammapala

2022-04-13 - Breakfast
Dr. Mangalika Bring to the temple


Posted by Eheliyagoda Dhammapala